RexCOM - kanalizace, odpady, vodovody

Rexcom s.r.o, Národních hrdinů 16, 690 02 Břeclav

 

SYSTÉMY NA RETENCI, VSAKOVÁNÍ A DRENÁŽ DEŠŤOVÉ VODY
A BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ DOMOVNÍCH SPLAŠKŮ

   

Při navrhování retenčního a vsakovací systému je nutné uvažovat s životností minimálně 50 let. To vyžaduje nejen dlouhodobě vysokou odolnost proti (náhodnému) zatížení, ale i jednoduchou vizuální kontrolu a čištění. U plastových konstrukcí je tak nutné uvažovat nejen s dlouhodobým statickým a dynamickým zatížením, ale i účinky jejich postupné deformace díky tzv. creep efektu. Důležité je také tyto systémy dimenzovat na nejhorší možné srážky, jinak jejich existence postrádá smysl.

 

Výhody parabolických komor

 
     Z hlediska pevnosti proti tlaku vyniká parabolický oblouk nad jakoukoli jinou nosnou strukturou, zejména jsou-li
konstrukčním materiálem běžné plasty (HDPE, PP) s omezenou pevností v tlaku. U stavebních konstrukcí založených na parabolickém oblouku (valená klenba, mosty, sklepy, tunely) je mechanické namáhání pohlcováno prakticky nestlačitelnými cihlami, kameny nebo betonem. U plastových parabolických tunelů k tomu slouží zhutněný obsyp, vlastní zatížení komor je tedy poměrně malé. I proto je tedy nutné štěrkovému podsypu a záhozu věnovat dostatečnou pozornost
 
 • bezkonkurenční odolnost čisté paraboly proti zatížení proměnlivými i statickými silami
 • stabilita a výtečná odolnost štěrkového obsypu proti zatížení tlakem v různých směrech
 • velký vnitřní objem (spolu s porézností štěrkového obsypu cca 80% celkového objemu pole)
 • snadné a účinné čištění vnitřního prostoru komor od nečistot
 • účinné metody separace nečistot systémem ISOLATOR® s dlouhou periodou údržby
 • snadná kontrola stavu jednoduchými inspekčními porty
 • volné dno komor spolu s postranními otvory umožňuje velký vsakovací výkon
 • variabilita použití na retenci, vsakování, detenci, exfiltaci i aerobní čištění domovních splašků
 • snadná manipulace a levná doprava díky skládání do sebe a nízké hmotnosti
 • nízké celkové pořizovací náklady stavby

 


 

Výhody štěrkového obsypu

                                                

 • ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ A POROZITA ŠTĚRKU                                                                       
     I když lze komory s parabolickým průřezem v některých případech ukládat i do vytěžené zeminy nebo písku – aerobní likvidace domovních splašků – je typickou instalací ukládání do štěrkovéholože. Pokud vezmeme do úvahy, že akumulační kapacita typického plastového bloku je 95%, pak uparabolické komory je to 75 až 85%. Využívána je totiž kromě pevnosti a stability i poréznost štěrkovéhoobsypu – obvykle 38 až 54%. Výhoda skládání plastových bloků na sebe je vyvážena širokou nabídkouparabolických komor s různé velikosti.

 •  STABILIZACE MĚKKÝCH PODLOŽÍ
     Pokud jsou komory instalována na měkké podloží, reguluje se tento nedostatek zvětšením výšky štěrkového podsypu
v závislosti na únosnosti půdy. Současně je nutné zvětšit rozteč mezi jednotlivými řadami komor. Pokud je únosnost půdy menší jak 100 kN, je nutné pod komorami vybudovat roznášecí desku z armovaného betonu.

 • NÁROKY NA KVALITU ŠTĚRKOVÉHO OBSYPU
     Ideálním obsypovým materiálem je drcený, tříděný a praný štěrk o zrnitosti 19 až 51 mm podle typu komor. Namísto
ostrohranného štěrku lze použít i drcený betonový recyklát bez podílu rozpadavých matriálů jako jsou cihly, dřevo a omítka – viz EN 13242. Podíl jemných částic by neměl být větší jak 5%.

 • SNADNÉ ZHUTNÉNÍ A NÍZKÉ NÁKLADY
     U retenční nebo vsakovací galerie jakékoli velikosti je dokonalé zhutnění velmi důležité. Nedostatečné zhutnění se může
projevit nepříjemnými propadlinami a na zpevněných plochách i trhlinami, které pak vlivem mrazu a pohybu vozidel snadno zničí celou plochu. U všech zpevněných ploch je tedy na zához nutné používat písek, štěrk nebo recyklát a to bez ohledu, zda byly použity krabicové bloky nebo parabolické komory. Tyto materiály je obvykle nutné na stavbu přivézt a uvážíme-li, že výška záhozu nad komorami bohatě stačí 50 cm, zatímco nad bloky musí být 80 až 100 cm (SLW 30/60), pak se náklady na obsyp komor štěrkem vcelku vyrovnávají. Hutnění ostrohranného štěrku je navíc výrazně snadnější a účinnější. Hutní se pouze odkladní vrstva na 95% Proctora a poté až další vrstvy po úplném zasypání komor štěrkem, vyrovnání a překrytí separační geotextilií.
 

 
 
 

 Ochrana životního prostředí

     U krabicových bloků je zapotřebí na 1 m³ čistého retenčního objemu zhruba 42 až 45 kg plastu, zatímco u parabolických komor StormTech s výrazně vyšší pevností je to pouze 12 až 19 kg podle typu. Bez ohledu na rostoucíceny plastů tak parabolické komory výrazně přispívají k ochraně ŽP sníženou spotřebou plastů. O možné recyklaci plastů používaných v jakýchkoli podpovrchových systémech je možné v současné době uvažovat spíše teoreticky. Každopádně platí, že veškeré funkční vsakovací systémy slouží k ochraně ŽP ve formě saturování zdrojů spodní vody. Zároveň snižují nároky kladená na veřejné kanalizace i vodní toky, čímž snižují náklady na jejich údržbu a odstraňování škod. Pokud se ovšem na vstupu do těchto systémů používají například provozně náročné filtry a neprovádí se důsledná údržba, klesá jejich užitná hodnota k nule.

 

 

Kontakt
 
Lanžhotská 3448/2
690 02 Břeclav
 
tel.:  +420 519 322 440, +420 519 323 168
tel/fax : +420 519 325 187

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies